Kardiyoloji

 

Tarihçe

Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 yılında 60 yataklı binasında hizmet vermeye başlamış ve Kasım 2011 tarihinde 276 yataklı yeni binasına taşınmıştır. Kardiyoloji Ana Bilim Dalına 09.10.2012 yılında anjiografi laboratuarı hizmete açılmış ve 2012 yılından bu yana bölgedeki illere invaziv hizmet vermeye başlamıştır. Kafkas Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir merkezdir. Kliniğimiz Kardiyoloji Anabilim Dalı altında akademik ve bilimsel platformda hizmet vermeye devam etmekte, bölgede kardiyoloji merkezi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir.

Vizyon
Hizmet alan tüm hastaların, modern tıbbın gerektirdiği tüm imkanlardan faydalanarak, kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin verilmesini sağlamak, kardiyoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak, coğrafi açıdan zor bir bölgede yaşamakta olan halkımıza 7 gün 24 saat olacak şekilde modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hizmet etmek.

Kliniğimizde yapılmakta olan invaziv işlemler;
Koroner anjiografi
Perkütan koroner girişimler
Perkütan periferik girişimler
Koroner ve periferik kronik total lezyonlara perkütan girişimler
Karotis ve renal arter darlıklarına perkütan girişim
Perkütan Atrial septal defekt ve Patent duktus arteriosus kapaması
Perkütan mitral ve pulmoner balon anjioplasti
Endovasküler Aort anevrizması tamiri (EVAR ve TEVAR)
Geçici ve Kalıcı Pace Maker İmplatasyonu (ICD,CRT)
Perikardiyosentez, Torasentez
Üç boyutlu haritalama sistemi ile birlikte Eklektrofizyolojik çalışma ve Ablasyon,
Septal ablasyon

KAPASİTE
Kliniğimizde İnvaziv ve Noninvaziv olmak üzere başlıca 2 ünite bulunmaktadır. Kardiyoloji Ana Bilim Dalının bünyesinde daha önce 8 yataklı olan koroner yoğun bakım ünitemiz hastane idaremizin katkıları sayesinde 12 yataklı yeni bir koroner yoğun bakım ünitesi de hizmete açılarak, toplam 20 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi olarak hem ilimize hem de çevre illere hizmet vermeye başlamıştır. Daha önce 18 yataklı olan kardiyoloji servisimiz Mayıs 2016’da yeni yerine taşınmış ve 22 yataklı yeni servisimizde ana bilim dalımız öğretim üyelerince hizmet sunmaya başlamıştır. Ayrıca iki kardiyoloji polikliniği, anjiyografi laboratuvarı ile girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, transtorasik ve transözefageal ekokardiyografi, Ritim holter, pacemaker kontrolü, ambulatuar kan basıncı takibi,) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Kardiyoloji polikliniği haftada 5 gün olmak üzere ayda yaklaşık 800-1000 hastaya hizmet vermektedir. Kardiyoloji polikliniğine başvuran hastalar aynı gün içerisinde muayene edilmekte ve ileri bir tarihe randevu verilmemektedir. Girişimsel Kardiyoloji alanında Doğu Anadolu bölgesinin en önemli merkezlerinden biri olan hastanemizde akut miyokard infarktüsünün çağdaş tedavisinde hayati öneme sahip olan primer PTCA işlemi hem ilimizdeki hem de çevre illerden gelen hastalara 24 saat/365 gün yapılmaktadır.


• Kafkas Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel olmayan uygulamaların yaklaşık sayısı:
500-600 ekokardiyografi (transtorasik ve transösefagial), 200-300 treadmill testi, 80-100 holter, , 10-20 pacemaker kontrolü, 60-80 ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu
• Kafkas Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında 1 ayda gerçekleştirilen girişimsel uygulamaların yaklaşık sayısı:
200-250 koroner anjiyografi, 5-10 sağ-sol kalp kateterizasyonu, 50-80 perkütan translüminal koroner anjiyoplasti, ve intrakoroner stent, 5-7 kalıcı kalp pili, ICD (implantable cardioverter defibrillator) ve ve CRT (cardiac resynchronization therapy), , 8-10 elektrofizyolojik çalışma.

TIP ÖĞRENCİSİ EĞİTİMİ
Dönem III’te 16 saat, Türkçe kardiyoloji dönem dersi verilmektedir. Dönem IV öğrencilerine kardiyak muayene, yatak başı eğitimi, gruplar halinde klinik uygulama öğretim üyelerimizce yapılmaktadır.

 

  

 Anjiyo Ünitemiz

Doktorlarımız

© 2011- 2024 Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
JoomShaper